Prihlásiť Kontakty

Výhradný dovozca, AGENT pre Slovenskú a Českú republiku.

Kontakty Prihlásiť Košík
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - aktualizace dle GDPR

Správce: BLOMUS s.r.o., IČ: 26012804, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spis. zn. C 150016

Kontaktní údaje: praha@blomus.cz

  • Správce zpracovává pouze osobní údaje přiměřené účelu zpracování, a to jméno, příjmení, adresu, kontaktní údaje včetně telefonního čísla a
    e-mailu. Tento výčet osobních údajů je pouze orientační a dle povahy smlouvy nebo rozsahu dohodnutých služeb poskytovaných ze strany správce se může lišit.
  • Osobní údaje jsou správcem zpracovávány pro účely šíření informací do médií, poskytování služeb souvisejících s plněním smluvních povinností, vyúčtování a provádění úkonů s tím souvisejících, účetní a daňové účely, vymáhání pohledávek a pro ochranu oprávněných zájmů správce.
  • Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a naší organizací nebo pro provedení opatření před uzavřením takové smlouvy. Plnění smlouvy je také účelem zpracování Vašich osobních údajů.
  • K použití Vašich údajů k přímému marketingu (newsletter, obchodní sdělení) z naší strany dochází pouze na základě Vašeho souhlasu.
  • Za účelem efektivní reklamy užívá naše organizace cookies údaje o návštěvě webových stránek. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies.
  • Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu a dále po dobu deseti let od opadnutí účelu a zákonného důvodu zpracování osobních údajů, nevyplývá-li ze zákona či jiných předpis delší archivační lhůta.
  • V případě, že nesouhlasíte se zpracováním údajů, které jste správci poskytli nebo které správce zpracovává na základě jiného zdroje, kontaktujte prosím bezodkladně správce na e-mailové adrese praha@blomus.cz
  • Své osobní údaje máte právo kdykoli zkontrolovat a požádat o informaci o jejich zpracování, příp. o jejich opravu, aktualizaci, vymazání nebo blokaci. V případě, že byste zjistili, že zpracování poskytnutých osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života (např. že zpracovávané údaje jsou nepřesné) nebo v rozporu se zákonem, můžete požádat správce o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Nebude-li Vaší žádosti vyhověno, máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tato pravidla jsou účinná od 25. 5. 2018